Councilors

As of April. 2021

 • Hirotoshi AKANE
 • Satoshi ASANO
 • Kenji ADACHI
 • Hisashi ANAYAMA
 • Ryo ANDO
 • Mari IIDA
 • Shinichiro IKEZAKI
 • Takeshi IZAWA
 • Keiko IZAWA
 • Noriaki ISHIGAMI
 • Tadashi ITOH
 • Tsuyoshi ITO
 • Kosei INUI
 • Kaoru INOUE
 • Akira INOMATA
 • Toshio IMAI
 • Masako IMAOKA
 • Makoto UEDA
 • Yumi UMEDA
 • Takashi UMEMURA
 • Hiro EDA
 • Etsuko OHTA
 • Yoshimasa OKAZAKI
 • Kumiko OGAWA
 • Keisuke OZAKI
 • Kiyokazu OZAKI
 • Kiyonori KAI
 • Kochi KAKIMOTO
 • Anna KAKEHASHI
 • Osamu KATSUTA
 • Atsuhiko KATO
 • Yuki KATO
 • Hideshi KANEKO
 • Hiroaki KAWAGUCHI
 • Mayumi KAWABE
 • Hitoshi KANDORI
 • Takeshi KANNO
 • Min GI
 • Mitsuaki KITANO
 • Naoya KIMOTO
 • Masahiko KUSHIDA
 • Toshiya KUNO
 • Mitsuru KUWAMURA
 • Mami KOUCHI
 • Kinji KOBAYASHI
 • Shigeru SATAKE
 • Junko SATO
 • Norihiro SATO
 • Hiroshi SATOH
 • Tomoya SANO
 • Osamu SAWAMOTO
 • Atsushi SHIGA
 • Junko SHINOZUKA
 • Masa-Aki SHIBATA
 • Makoto SHIBUTANI
 • Kazumoto SHIBUYA
 • Akihito SHIMOI
 • Toshiyuki SHODA
 • Norimitsu SHIRAI
 • Akihiko SUGIYAMA
 • Masumi SUZUI
 • Masami SUZUKI
 • Satoshi SUZUKI
 • Shugo SUZUKI
 • Shinji TAKASU
 • Satoru TAKAHASHI
 • Naofumi TAKAHASHI
 • Miwa TAKAHASHI
 • Masaharu TANAKA
 • Yoshiro TANI
 • Tetsuya TSUKAMOTO
 • Noriko TSUCHIYA
 • Masahiro TSUTSUMI
 • Kenjiro TSUBOTA
 • Munehiro TERANISHI
 • Takuya DOI
 • Kaoru TOYOSAWA
 • Takeshi TOYODA
 • Mikinori TORII
 • Aya NAIKI
 • Hirofumi NAGAI
 • Mika NAGAIKE
 • Dai NAKAE
 • Shunji NAKATSUJI
 • Kyoko NAKANO
 • Yutaka NAKAHARA
 • Hiroyuki NAKAYAMA
 • Fumiko NINOMIYA
 • Takahisa NOTO
 • Hirofumi HATAKEYAMA
 • Kazuhiro HAYAKAWA
 • Shimmo HAYASHI
 • Morimichi HAYASHI
 • Daisuke HIBI
 • Akihiro HIRATA
 • Osamu FUEKI
 • Ryo FUKUDA
 • Toshihisa FUJIWARA
 • Satoshi FURUKAWA
 • Toru HOSHIYA
 • Satoru HOSOKAWA
 • Hiroshi MAEDA
 • Toshihiko MAKINO
 • Hajime MATSUI
 • Masahiro MATSUMOTO
 • Izumi MATSUMOTO
 • Katsuhiro MIYAJIMA
 • Kaori MIYATA
 • Hiroto MIYATA
 • Yuichi MURAKAMI
 • Takayasu MOROKI
 • Yuzo YASUI
 • Yuko YAMAGUCHI
 • Shotaro YAMANO
 • Masanao YOKOHIRA
 • Tsuyoshi YOSHIKAWA
 • Katsuhiko YOSHIZAWA
 • Midori YOSHIDA
 • Toshinori YOSHIDA
 • Shin WAKUI
 • Yumi WAKO
 • Takeshi WATANABE
 • Hideki WANIBUCHI